Bezig met laden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OLD-SCHOOL-TOYS zijn bij uitsluitingvan eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval deoverige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaardenonvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van OLD-SCHOOL-TOYS zijn vrijblijvend en OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zichuitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door OLD-SCHOOL-TOYS. OLD-SCHOOL-TOYS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aande levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van eenleeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gesteldeleeftijd heeft.

Artikel 3. Levering

3.1 De door OLD-SCHOOL-TOYS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enigeleveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling teannuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijnzodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Ubent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereedzijn voor verzending aan u.

3.3 Voor levering is noodzakelijk dat U een juist adres opgeeft. Mocht U op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de naamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.

3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTWen exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij andersvermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen 14 dagen na bestelling.

4.3 Betaling kan geschieden per creditcard (PayPal), Ideal of bankoverschrijving. Bij betaling perbank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijkbankrekening van OLD-SCHOOL-TOYS.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moetenplaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een

deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt naaanmaning door OLD-SCHOOL-TOYS bent u een bedrag van vijf euro(€ 5,00) aan administratiekostenverschuldigd en indien OLD-SCHOOL-TOYS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens deincassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OLD-SCHOOL-TOYS gerechtigd zonderingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangendeovereenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enigeovereenkomst aan OLD-SCHOOL-TOYS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van deproducten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door OLD-SCHOOL-TOYS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 OLD-SCHOOL-TOYS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken openig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomstbeantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u OLD-SCHOOL-TOYS daarvan zo spoedig mogelijken in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogtete stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeftOLD-SCHOOL-TOYS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangendoor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren door middel van eentegoedbon.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het rechthet product binnen zeven werkdagen na aflevering aan OLD-SCHOOL-TOYS te retourneren.Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusiefde folie van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingenvoor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingenautomatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen door middel van eentegoedbon.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingenten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen uen OLD-SCHOOL-TOYS, dan wel tussen OLD-SCHOOL-TOYS en derden, voor zover betrekking hebbendop de relatie tussen u en OLD-SCHOOL-TOYS, is OLD-SCHOOL-TOYS niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OLD-SCHOOL-TOYS.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OLD-SCHOOL-TOYS in geval van

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan welde overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat OLD-SCHOOL-TOYSgehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstavenvan redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen

10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancieris. Kleine afwijking kunnen er dus zijn.

10.2 Indien u aan OLD-SCHOOL-TOYS schriftelijk opgave doet van een adres, is OLD-SCHOOL-TOYS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan OLD-SCHOOL-TOYSschriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.3 Wanneer door OLD-SCHOOL-TOYS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgendafwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe enstrikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden opgrond van het feit dat OLD-SCHOOL-TOYS deze voorwaarden soepel toepast.

10.4 OLD-SCHOOL-TOYS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken vanderden.

10.5 OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop dezeVoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegderechter in Nederland.

12.0 Maatschappelijk ondernemen. OLD-SCHOOL-TOYS werkt mee aan zo min mogelijk afval. Vandaar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatiedigitaal. Via de mail of via de site.