Betaalmethodes

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OLD-SCHOOL-TOYS zijn bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van OLD-SCHOOL-TOYS zijn vrijblijvend en OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door OLD-SCHOOL-
TOYS. OLD-SCHOOL-TOYS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan
de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een
leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde
leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering

3.1 De door OLD-SCHOOL-TOYS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.

3.3 Voor levering is noodzakelijk dat U een juist adres opgeeft. Mocht U op het werk willen laten bezorgen vermeld dan duidelijk de naamstelling van de onderneming wat gevestigd zit op het adres waar U de bestelling bezorgd wil laten worden. Mocht dit niet gebeurd zijn en de bestelling word hierdoor niet afgeleverd, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.

3.4 Als U de bestelling buiten Nederland laat bezorgen, vermeld dan Uw telefoonnummer. Dan kan het verzendbedrijf bij eventuele vragen met U contact op nemen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen 14 dagen na bestelling.

4.3 Betaling kan geschieden per creditcard (PayPal), Ideal of bankoverschrijving. Bij betaling per
bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk
bankrekening van OLD-SCHOOL-TOYS.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een

deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na
aanmaning door OLD-SCHOOL-TOYS bent u een bedrag van vijf euro(€ 5,00) aan administratiekosten
verschuldigd en indien OLD-SCHOOL-TOYS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OLD-SCHOOL-TOYS gerechtigd zonder
ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige
overeenkomst aan OLD-SCHOOL-TOYS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door OLD-SCHOOL-
TOYS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 OLD-SCHOOL-TOYS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op
enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u OLD-SCHOOL-TOYS daarvan zo spoedig mogelijk
en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
OLD-SCHOOL-TOYS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren door middel van een
tegoedbon.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan OLD-SCHOOL-TOYS te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief
de folie van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen
voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen
automatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen door middel van een
tegoedbon.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u
en OLD-SCHOOL-TOYS, dan wel tussen OLD-SCHOOL-TOYS en derden, voor zover betrekking hebbend
op de relatie tussen u en OLD-SCHOOL-TOYS, is OLD-SCHOOL-TOYS niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OLD-SCHOOL-TOYS.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OLD-SCHOOL-TOYS in geval van

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat OLD-SCHOOL-TOYS
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen

10.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier
is. Kleine afwijking kunnen er dus zijn.

10.2 Indien u aan OLD-SCHOOL-TOYS schriftelijk opgave doet van een adres, is OLD-SCHOOL-
TOYS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan OLD-SCHOOL-TOYS
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.3 Wanneer door OLD-SCHOOL-TOYS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat OLD-SCHOOL-TOYS deze voorwaarden soepel toepast.

10.4 OLD-SCHOOL-TOYS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.

10.5 OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

12.0 Maatschappelijk ondernemen. OLD-SCHOOL-TOYS werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van
daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie
digitaal. Via de mail of via de site.