Bezig met laden

Old School Toys

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OLD-SCHOOL-TOYS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en Website Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van OLD-SCHOOL-TOYS zijn vrijblijvend en OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door OLD-SCHOOL-TOYS. OLD-SCHOOL-TOYS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Een aantal van de artikelen die worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Levering

3.1 De door OLD-SCHOOL-TOYS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen 14 dagen na bestelling.

4.3 Betaling kan geschieden per creditcard (PayPal), Ideal of bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van OLD-SCHOOL-TOYS.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door OLD-SCHOOL-TOYS bent u een bedrag van vijf euro(€ 5,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien OLD-SCHOOL-TOYS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OLD-SCHOOL-TOYS gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan OLD-SCHOOL-TOYS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en overige vastgelegde eigendomsrechten van de door OLD-SCHOOL-TOYS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 OLD-SCHOOL-TOYS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u OLD-SCHOOL-TOYS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft OLD-SCHOOL-TOYS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren door middel van een tegoedbon.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan OLD-SCHOOL-TOYS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief de folie van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen. U zult het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen door middel van een tegoedbon.

7.3 Klachtenregeling

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8. Druk en zetfouten zijn onder voorbehoud

8.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

8.2 Alle prijzen op de website zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Bij de verwerking van een bestelling worden de gepaste verzendkosten aangerekend.

8.3 Wij hebben het recht op elk moment de prijzen aan te passen.

8.4 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode.

8.5 Afprijzingen die doorgevoerd worden na aankoop, geven geen recht op terugbetaling

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en OLD-SCHOOL-TOYS, dan wel tussen OLD-SCHOOL-TOYS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en OLD-SCHOOL-TOYS, is OLD-SCHOOL-TOYS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OLD-SCHOOL-TOYS.

9.2 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OLD-SCHOOL-TOYS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat OLD-SCHOOL-TOYS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11. Diversen

11.1 Bij veel producten staat een catalogus foto, dit wil zeggen dat dit een foto vanuit de leverancier is. Kleine afwijking kunnen er dus zijn.

11.2 Indien u aan OLD-SCHOOL-TOYS schriftelijk opgave doet van een adres, is OLD-SCHOOL-TOYS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan OLD-SCHOOL-TOYS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.3 Wanneer door OLD-SCHOOL-TOYS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat OLD-SCHOOL-TOYS deze voorwaarden soepel toepast.

11.4 OLD-SCHOOL-TOYS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 OLD-SCHOOL-TOYS behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Maatschappelijk ondernemen

13.1 OLD-SCHOOL-TOYS werkt mee aan zo min mogelijk afval. Van daar werken wij niet met pakbonnen en facturen op papier, maar verstrekken wij alle informatie digitaal. Via de mail of via de site.